wcag
Przejdź do treści
wcag

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Dostępność cyfrowa

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

Częściowo:

 • dokumenty tekstowe
 • dokumenty tekstowo-graficzne
 • arkusze kalkulacyjne
 • pliki multimediów

Wyżej wymienione treści prezentowane w internecie zostaną poddane przebudowie i zmianom polegającym w
szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu
publikowania informacji (działania zaplanowane w ramach projektu e-Usługi).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Dostępność architektoniczna

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla pacjentów i osób towarzyszących dostępne jest jedno wejście od ulicy Dworcowej – wejście lub
wjazd poprzez bramę otwieraną przez portiera, ciąg pieszo-jezdny wybrukowany z kostki brukowej
bez krawężników, drzwi do budynku otwierane automatycznie (planowana wymiana automatyki).
Rejestracja znajduje się przy wejściu głównym. Blat przy okienku izby przyjęć nie jest dostosowany
dla osób poruszających się na wózku (planowane działania w ramach projektu Dostępność Plus).
Obszary kontroli: po wejściu do budynku szpitala wszystkie osoby uzupełniają ankietę epidemiologiczną.

2. Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter.
Korytarze są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością, nie
posiadają progów. Na wszystkich korytarzach i na centralnej klatce schodowej są zamontowane
ergonomiczne poręcze. W budynku dla pacjentów i osób towarzyszących jest jedna winda
przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (ogólnie w szpitalu funkcjonują dwie windy).
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w centralnej części korytarza. W
środkowej (centralnej) klatce schodowej wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich
biegów schodowych.

3. Opis dostosowań, na przykład oznaczeń Braille’a, informacji głosowych, pętli
indukcyjnych.

W windzie zastosowano system głosowej informacji, na którym piętrze znajduje się kabina.Informacja o rozkładzie pomieszczeń na parterze zapewniona jest w sposób wizualny (tablica
informacyjna).
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących (działania planowane w ramach projektu Dostępność Plus). W budynku nie ma
oznaczeń w alfabecie Braille’a (oprócz Karty praw pacjenta). Dostępność zapewniona jest poprzez
wsparcie pracownika szpitala.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla
osób niepełnosprawnych. 

Na terenie obiektu szpitalnego są miejsca parkingowe dla pacjentów, w tym 1 dla osób ze
szczególnymi potrzebami (rozbudowa parkingu o 3 kolejne stanowiska dla osób z
niepełnosprawnościami planowana w ramach projektu Dostępność Plus).
Przed drzwiami głównymi jest plac manewrowy, gdzie istnieje możliwość swobodnego asystowania
przy wysiadaniu z samochodu pacjenta z niepełnosprawnością ruchową. Odległość z parkingu do
wejścia głównego wynosi około 100m a trasa przejścia jest wolna od przeszkód
architektonicznych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych
ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub
online.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Szpital będzie dążył do
zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do
obsługi osób słabosłyszących i słabowidzących w tym budynku (działania zaplanowane w ramach
projektu e-Usługi).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szpitala – lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska.
 • E-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl
 • Telefon: (32)33 19 903

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor szpitala – lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska
 • Adres: ul. Dworcowa 31
  44-145 Pilchowice
 • E-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl
 • Telefon: (32) 331-99-03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.