wcag
Przejdź do treści
wcag

Ochrona danych osobowych

Szanowny Pacjencie!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej „RODO” informujemy, iż:

Administratorem Pani(a) Danych Osobowych jest

SZPITAL CHORÓB PŁUC im. Św. Józefa w Pilchowicach

Ul. Dworcowa 31, Pilchowice

Telefon: (32) 331-99-03

E-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl

REGON: 276215293, Księga rejestrowa wojewody: 00000013979-W-24

Krajowy Rejestr Sądowy: 0000050139

Reprezentowany przez:

Dyrektor Szpitala: lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska

szpital@szpital-pilchowice.pl

Szpital przetwarza Pani(a) dane w celu realizacji zadań ustawowych.

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani(a) praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z wyznaczonym w Szpitalu inspektorem ochrony danych:

Krzysztof Hawrylak

adres email: iod@szpital-pilchowice.pl tel.: +48 514-519-700

lub pisemnie na adres Szpitala (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania

Szpital przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych.

W szczególności Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów, w tym dotyczące zdrowia zgodnie:

1) Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h RODO, który wskazuje że przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3 „RODO”;

2) Na podstawie przepisów polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostających w związku z celami zdrowotnymi przetwarzania, i odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2018 poz. 160), przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 1318).

3) Dane osobowe Pacjenta mogą być także przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit a) „RODO”, a także na podstawie przesłanek wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b) – f) lub art. 9 ust. 2 lit. c), f), g), i), j) „RODO”.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców.

Administrator przekazuje dane osobowe zawarte w umowie do upoważnionym podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności do:

1) Narodowego Funduszu Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach (NFZ),w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia umowy.

2) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW), Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK) – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 1318) wskazuje się:

Art. 29. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.