wcag
Przejdź do treści
wcag

Polityka jakości

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach jest jednostką specjalistyczną obejmującą kompleksową opieką chorych w zakresie schorzeń układu oddechowego, dbając o ich stałą wysoką jakość zgodnie z Misją Szpitala „Szpital przyjazny płucom a człowiek człowiekowi”.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz racjonalizację polityki środowiskowej Szpital opracował i wdrożył System Zarządzania Jakością, zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015.

Cele jakościowe i środowiskowe stojące przed naszą placówką to:

 • rozwój i poprawa jakości oferowanych usług medycznych z zakresu leczenia schorzeń układu oddechowego;
 • tworzenie Szpitala przyjaznego pacjentom, dbałość o zapewnienie leczonym poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-leczniczym;
 • dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących przepisów;
 • doskonalenie organizacji pracy oraz dążenie do zapewnienia pracownikom optymalnych warunków pracy;
 • umacnianie roli Szpitala, jako instytucji dbającej o środowisko naturalne i postępującej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • dążenie do optymalizacji w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne poprzez racjonalne gospodarowanie wodą i ściekami, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zarządzanie odpadami oraz ich bezpieczne składowanie, tym samym zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii środowiskowej;
 • ciągłe poszerzanie zakresu świadomości personelu i pacjentów w zakresie ochrony środowiska;

Realizacja tych celów następuje poprzez:

 • zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług poprzez leczenie, pielęgnowanie i rehabilitację zgodnie z aktualną wiedzą i standardami diagnostyki;
 • poprawa bezpieczeństwa pacjenta poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, stałe podnoszenie kwalifikacji personelu;
 • sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów oraz przystosowywanie ich do obowiązujących norm;
 • analiza potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich zaspokajanie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną poprzez monitorowanie poziomu ich satysfakcji;
 • zaangażowanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju Szpitala pozostającego w zgodzie z zasadami ochrony środowiska, uwzględniając znaczące aspekty środowiskowe;
 • podnoszenie świadomości naszych pracowników, których praca ma istotny wpływ na środowisko;

Dyrekcja Szpitala dokonując okresowych przeglądów funkcjonowania Systemu Zarządzania weryfikuje politykę, przystosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka znana jest wszystkim pracownikom oraz podana jest do wiadomości wszystkim zainteresowanym osobom.

W imieniu całego personelu i swoim, deklaruję realizację wyznaczonych celów oraz stałe doskonalenie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
Samodzielny Publiczny Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach świadczy usługi na najwyższym poziomie, w zakresie lecznictwa stacjonarnego, ambulatoryjnego i profilaktyki zdrowotnej. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę medyczną. Posiada wysokiej jakości sprzęt medyczny. O najwyższym poziomie świadczonych usług przez Szpital świadczą uzyskane 2005 roku certyfikaty.

Systemy zarządzania jakością zgodne z normami serii ISO 9000 stały się w ostatnich latach w Unii Europejskiej tak popularne, że w wielu branżach trudno sobie wręcz wyobrazić działanie bez odpowiedniego certyfikatu. Wbrew temu co przeciwnicy tych systemów często powtarzają, popularność ta nie wynika tylko z przepisów prawnych, wszak wdrażanie norm ISO 9000 jest dobrowolne. Miarą powodzenia przedsięwzięcia są korzyści, jakie możemy uzyskać dzięki wdrożeniu i stosowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Korzyści te to przede wszystkim:

 • obniżenie kosztów funkcjonowania firmy poprzez uporządkowanie realizowanych procesów,
 • usprawnienie realizacji procesów poprzez kompleksowe wdrożenie systemu porządkującego ich przebieg,
 • wzrost skuteczności działań poprzez lepsze poznanie potrzeb Klienta i możliwość dostosowania oferty do wymagań odbiorców a także zwiększenie wiarygodności firmy jako dostawcy najwyższej jakości usług,
 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez ukierunkowanie działań na potrzeby Klienta,
 • wzrost skuteczności procesów obsługi Klientów poprzez wdrożenie skutecznych mechanizmów działań korygujących i zapobiegawczych,
 • poprawa pozycji rynkowej i wizerunku firmy poprzez uzyskanie międzynarodowego certyfikatu systemu jakości,
 • poprawa komunikacji wewnętrznej,
 • stworzenie trwałych podstaw rozwoju firmy poprzez wprowadzenie skutecznych mechanizmów doskonalenia organizacji i procesów,
 • uzyskanie preferencji w umowach .

Akredytacja
Akredytacja jest znaną i sprawdzoną metodą zapewniania jakości świadczeń medycznych, jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniających szpital na rynku usług. Polega ona na przeprowadzeniu przeglądu placówki opieki zdrowotnej w oparciu o określone standardy akredytacyjne i na tej podstawie przyznaniu statusu jednostki akredytowanej. Misją programu akredytacji jest poprawa jakości opieki zdrowotnej świadczonej społeczeństwu polskiemu, zaś podstawową jej ideą dobrowolna ocena placówki w oparciu o ustalone i jawne kryteria. Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w trosce o najwyższe dobro pacjentów, chcąc zapewnić im jak najlepszą opiekę, poddał się ocenie jednostki akredytującej – Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i spełniając założenia systemu akredytacji tj.

 • dobrowolność uczestnictwa,
 • oparcie o standardy,
 • cel edukacyjny,
 • autonomiczność,
 • postępowanie zgodnie z procedurą,
 • jawność i równość zasad oceniania i podejmowania decyzji.

Po raz pierwszy status Jednostki Akredytowanej Szpital uzyskał w marcu 2002 roku na pełny okres trzech lat. Ta decyzja zobowiązała nas do dbania o naszych pacjentów, których dobro pozostaje dla nas priorytetem i których opinie badamy, analizując kwestionariusze satysfakcji pacjenta, wysłuchując opinii na temat funkcjonowania szpitala i starając się wyciągać wnioski zarówno z tych pozytywnych jak i mniej pozytywnych opinii.W 2016 roku Szpital ponownie uzyskał status Jednostki Akredytowanej.