wcag
Przejdź do treści
wcag

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Oddechowej.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Oddechowej.

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przy ul. Dworcowej 31, 44-145 Pilchowice ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Oddechowej.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędący przedsiębiorcą (Dz.U. 2021, poz. 430) wraz z oświadczeniem, ze kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisku.

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20.07.2011 (Dz.U. 2011, poz. 896, z późn. zm.).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym  podmiotu leczniczego dostępne są w Sekretariacie, Dziale spraw pracowniczych Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach oraz na stronie BIP Szpitala.

Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów, nie krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia tj. do 04.11.2022 r. w sekretariacie Szpitala.

Wykaz dokumentów dla kandydatów zgłaszających się do konkursu zgodnie z § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021 poz. 430 z późn. zm)

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;

5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;

6) w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika – informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

Dokumenty, o których mowa powyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają właściwemu podmiotowi; na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko …” (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem).

Kandydat zgłaszający się do konkursu składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur siedziba Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ul. Francuska 16, 40-027 Katowice.

Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Oddechowej

Ogłoszenie

Dokumenty prosimy przesłać wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu przez Komisję konkursową Szpitala Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.