wcag
Przejdź do treści
wcag

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

OGŁOSZENIE
Dyrektor Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach, przy ul. Dworcowej 31 ogłasza konkurs na stanowisko;
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC Z ODCINKIEM ZAMKNIĘTYM LECZENIA GRUŹLICY I ODCINKIEM OTWARTYM DIAGNOSTYKI I CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018, poz. 393) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem – zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 z póź. zm.).
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach: https://szpital_pilchowice.bip.gov.pl/
Oferty należy zgłaszać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu tworzącego, w zamkniętych kopertach, pod adresem:
SZPITAL CHORÓB PŁUC
IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH
44-145 PILCHOWICE, UL. DWORCOWA 31
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację „konkurs na stanowisko: PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC Z ODCINKIEM ZAMKNIĘTYM LECZENIA GRUŹLICY I ODCINKIEM OTWARTYM DIAGNOSTYKI I CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW
Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur to marzec 2019 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, ul. Francuska 16.
O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Dyrektor
Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa
w Pilchowicach