wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy – Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

Oferta pracy – Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

Główny specjalista ds. finansowo-księgowych

w wymiarze 1 etetu

Miejsce pracy: Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość lub finanse),
 • staż pracy: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w księgowości, w tym co najmniej 1 rok, w którym kandydat prowadził samodzielnie pełną księgowość,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office w tym dobra znajomość EXCELa, Internet, poczta elektroniczna, program do obsługi finansowo – księgowej firmy Kamsoft będzie dodatkowym atutem)).

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie na stanowisku osoby kierującej i nadzorującej pracę zespołu księgowości,
 • umiejętność obsługi systemów informacji prawnej i systemów obiegu dokumentów,
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa,
 • staranność w wykonywaniu zadań,
 • obowiązkowość,
 • terminowość,
 • punktualność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

Główne obowiązki:

 • nadzorowanie oraz organizacja pracy zespołu finansowo-księgowego,
 • nadzór nad terminowością wykonywanych zadań,
 • weryfikacja poprawności zapisów księgowych,
 • opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiza,
 • przygotowywanie deklaracji,
 • kontrola prawidłowości regulowania należności i zobowiązań,
 • realizacja zadań związanych z rozliczeniem podatków (w tym VAT),
 • ścisła współpraca z Głównym Księgowym.

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „nabór na wolne stanowisko : Główny specjalista ds. finansowo-księgowych”, w terminie do 09 sierpnia 2019 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie Szpitala, Pilchowice, ul. Dworcowa 3131 lub przesłać na adres poczty elektronicznej Szpitala: sekretariat@szpital-pilchowice.pl

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w administracji Szpitala.  Bezpieczne warunki pracy. Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Praca w godz. od 7; 00 do 14:35. Wymiar dobowy 7 godzin 35 minut.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisany list motywacyjny i CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy: kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o tym, czy kandydat prowadzi działalność gospodarczą;
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy, w celu prowadzenia rekrutacji;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Inne informacje:

O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze na wolne stanowisko przewiduje się zastosowanie technik naboru, polegających na pisemnym teście sprawdzającym znajomość przepisów stosowanych na tym stanowisku oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Oferty, które nie spełniają warunków formalno – prawnych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 33 19 903.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZY PROCESIE REKRUTACJI

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach , ul. Dworcowa 31, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.

II INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: Krzysztof@hawrylak.pl;
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

III PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny Administratora w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz ewentualna zgoda kandydata (zgoda na przetwarzanie danych osobowych innych niż zawarte w formularzu rekrutacyjnym osoby ubiegającej się o zatrudnienie).
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją na aplikowane stanowisko oraz podjęcia niezbędnych działań dla celów procesu rekrutacyjnego.
 3. Podanie danych osobowych w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnych, innych niż przewidziane w kodeksie pracy” nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt z kandydatem oraz sprawne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

IV ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

V OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przechowywane i zostaną usunięte po trzech miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji.

VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. usunięcia swoich danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 5. przenoszenia swoich danych osobowych;

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX   INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH

     NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.

X   ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.