wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy: Kierownik działu zamówień publicznych

Oferta pracy: Kierownik działu zamówień publicznych

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach zatrudni Kierownika działu zamówień publicznych.

Do głównych zadań kierownika działu zamówień publicznych będzie należało między innymi:

 • organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • sprawowanie kontroli nad formalno-prawną prawidłowością dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie i opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego i jednolitego przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych;
 • opracowanie i aktualizacja regulaminu udzielania zamówień publicznych i innych przepisów wewnętrznych Szpitala dotyczących zamówień publicznych i dokonywania zakupów,
 • sporządzanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień i rocznego planu zakupów oraz zmian do planów,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji planu zakupów i przekazywanie ich do Dyrektora Szpitala,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań zgodnie z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących i przekazywanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych,
 • opracowywanie projektów umów o zamówienie publiczne,
 • kierowanie pracą podległych pracowników,
 • organizacja szkoleń dla pracowników Szpitala dotyczących zamówień publicznych  i przepisów wewnętrznych obowiązujących w Szpitalu,
 • przygotowywanie i realizacja procesu dokonywania zakupów, które zostały wyłączone ze stosowania obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych, w zakresie zakupu dostaw i usług nieprzypisanych innym jednostkom organizacyjnym Szpitala,
 • rejestrowanie zapotrzebowań z komórek organizacyjnych Szpitala.

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe/średnie (preferowane kierunki: ekonomia, administracja lub prawo),
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze przetargów po stronie Zamawiającego, w tym co najmniej 3 lata pełnienia funkcji kierowniczej (dla posiadających wyższe wykształcenie) i minimum 5 lat pełnienia funkcji kierowniczej (dla posiadających średnie wykształcenie),
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość: Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w tym znajomość przepisów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która obowiązywać będzie od 01 stycznia 2021 roku), Ustawy o Finansach Publicznych, Kodeksu Cywilnego,
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym.
 • Samodzielność, odpowiedzialność,
 • Analityczne myślenie i umiejętność współpracy w zespole.

Dodatkowym atutem kandydata będą:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • doświadczenie w obsłudze formalno-prawnej projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków unijnych.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego  etatu,
 • Wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i kwalifikacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Wsparcie przełożonych i zespołu.

Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych                              i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szpitalu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w komórkach zamówień publicznych                   oraz doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych; potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie.                            W przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy;
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia                      o naborze, w zamkniętej kopercie i z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Kierownika działu zamówień publicznych , na adres: Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa  44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 lub składać osobiście w Sekretariacie Szpitala.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 30.10.2020 r.