wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy: Specjalista w dziale kadr i płac

Oferta pracy: Specjalista w dziale kadr i płac

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalista w  dziale kadr i płac

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Zakres wykonywanych zadań :

 1. Koordynowanie i realizacja wszystkich działań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, tj.: gromadzenie dokumentów od osób ubiegających się o zatrudnienie, sporządzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników oraz ustania stosunków pracy (umowy      o pracę, warunki zatrudnienia, umowy o odpowiedzialności materialnej, aneksy dotyczące zatrudnienia, zmiany uposażeń, porozumienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy, itd.).
 2. Prowadzenie akt osobowych poszczególnych pracowników i ich bieżąca aktualizacja.
 3. Organizowanie procesu rekrutacji nowych pracowników, sprawowanie nadzoru nad weryfikowaniem aplikacji.
 4. Prowadzenie ocen pracowniczych.
 5. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym obsługa następujących programów:
 6. programu rejestracji czasu pracy (tzw. listy obecności),
 7. programu kadrowo – płacowego (tzw. grafiki/harmonogramy).
 8. Miesięczne rozliczanie ewidencji czasu pracy oraz przygotowanie wszystkich danych do sporządzenia listy płac.
 9. Przygotowywanie umów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 10. Przygotowywanie umów dla wolontariuszy realizujących świadczenia na rzecz Szpitala.
 11. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych z pracownikami własnymi oraz z osobami z zewnątrz (kontrakty, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.).
 12. Tworzenie planu zatrudnienia oraz jego korekt.
 13. Nadzór wykorzystania urlopów pracowniczych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 14. Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z zapewnieniem pracownikom opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy a w szczególności:
 15. kierowanie pracowników na badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypisywanie skierowań,
 16. kontrola upływu terminów zdolności do pracy zatrudnionych pracowników.
 17. Koordynowanie spraw związanych ze szkoleniami BHP, kontrola ważności szkoleń.
 18. Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych.
 19. Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentów i załatwianiem spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 20. Wystawianie zaświadczeń związanych ze stosunkiem pracy; aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników.
 21. Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy i firmami organizującymi szkolenia pracownicze.
 22. Przygotowywanie dla Dyrekcji Szpitala wniosków i dokumentów dotyczących przyjęć do pracy, awansów, nagród, przeniesień, kar i zwolnień pracowników.
 23. Czynny udział w przeprowadzanych kontrolach zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, koordynowanie oraz wykonywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 24. Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb:
 25. Głównego Urzędu Statystycznego,
 26. Ministerstwa Zdrowia,
 27. Narodowego Funduszu Zdrowia,
 28. Urzędu Marszałkowskiego,
 29. PIP, OIPiP, ŚIL.
 30. Opracowywanie i aktualizacja dokumentów organizacyjnych Szpitala, w tym wymaganych przepisami prawa regulaminów, instrukcji ogólnozakładowych, a także innych aktów wewnętrznych określających strukturę i zasady działania Szpitala oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.
 31. Udział w przygotowywaniu i opiniowaniu zarządzeń Dyrekcji Szpitala oraz innych dokumentów w zakresie dotyczącym spraw pracowniczych oraz przestrzegania przepisów prawa pracy.
 32. Pełna obsługa programu Płatnik i PUE – ZUS.
 33. Sporządzanie i wysyłanie wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników i zleceniobiorców, a także tworzenie korekt rozliczeniowych.
 34. Prowadzenie Portalu Potencjału Personelu Narodowego Funduszu Zdrowia:
 35. wprowadzanie personelu,
 36. wprowadzanie wszelkich zmian dotyczących danych osobowych osób zatrudnionych w Szpitalu,
 37. wprowadzanie wszelkich zmian dotyczących harmonogramu pracy personelu.
 38. Przygotowywanie danych dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ w zakresie Portalu Potencjału Personelu.
 39. Kontrola przestrzegania ustalonego porządku i czasu pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.
 40. Archiwizacja dokumentacji kadrowej.
 41. Analizowanie i sygnalizowanie potrzeby tworzenia wewnętrznych aktów prawnych w zakresie prawa pracy, jak też dostrzeżonych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.
 42. Bieżące zaznajamianie się ze zmianami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa dotyczącymi spraw pracowniczych.
 43. Współdziałanie z Dyrekcją Szpitala przy prowadzeniu racjonalnej polityki personalnej.

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe,

– znajomość przepisów w zakresie prawa pracy i czasu pracy,

– minimum 3 letni staż pracy, w tym 1 rok doświadczenia zawodowego (mile widziane  i preferowane doświadczenie w  ochronie zdrowia) w komórkach kadr i płac,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

– znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

 

– praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy w szpitalu, prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej oraz rozliczania czasu pracy,

– orientacja na cele i wysoka świadomość fachowa połączona z wysoką etyką zawodową,

– rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz doskonała współpraca w zespole,

– MBA, studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia będą dużym atutem.

 

Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szpitalu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wyższe magisterskie (potwierdzeniem wykształcenia wyższego jest kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez Uczelnię);
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 1 rok  doświadczenia zawodowego w w komórkach kadr i płac; (potwierdzeniem stażu pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie. W przypadku trwania stosunku pracy – zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia u danego pracodawcy);
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 • oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia                      o naborze, w zamkniętej kopercie i z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko Dziale  Kadr i Płac , na adres: Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa  44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 lub składać osobiście w Sekretariacie Szpitala.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 21.09.2020 r.