wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy: Technik informatyki/elektroniki

Oferta pracy: Technik informatyki/elektroniki

Do głównych zadań technika informatyka/elektronika będzie należało między innymi:

 • Montaż i instalowanie urządzeń komputerowych,
 • Instalowanie, konfigurowanie i utrzymanie w ruchu aplikacji użytkowników końcowych,
 • Instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w ruchu sprzętu i oprogramowania systemowego,
 • Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego,
 • Zapewnienie działania urządzeń peryferyjnych,
 • Zarządzanie danymi, gromadzenie i przetwarzanie informacji w w/w zakresach,
 • Zarządzanie stroną WWW,
 • Natychmiastowe interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania systemowego,
 • Osobiste prowadzenie kontroli stanu technicznego systemów teleinformatycznych,
 • Realizowanie procesu bezpośredniego wsparcia użytkowników usług informatycznych w Szpitalu.

 

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie średnie (preferowane kierunki: technik informatyk, technik elektronik, technik elektroniki medycznej, technik elektroniki i informatyki medycznej),
 • Znajomość obsługi oprogramowania systemowego,
 • Samodzielność, odpowiedzialność,
 • Analityczne myślenie i umiejętność koncentracji,
 • Umiejętność samodzielnej pracy,
 • Wymagana spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, dokładność, staranność, umiejętność analizy sytuacji oraz odporność na stres.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i kwalifikacji,
 • Przyjazną atmosferę pracy,
 • Wsparcie przełożonych i zespołu.

Warunki pracy

Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych                              i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szpitalu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany (nie wymagany) staż pracy (na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania) są kopie świadectw pracy bądź zaświadczenia potwierdzające niniejsze zatrudnienie.  

 

 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna, kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenia i kwestionariusz osobowy – muszą być podpisane własnoręcznie.

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia                      o naborze, w zamkniętej kopercie i z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko: Kierownika działu zamówień publicznych , na adres: Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa  44-145 Pilchowice ul. Dworcowa 31 lub składać osobiście w Sekretariacie Szpitala.

Oferty należy złożyć w terminie do dnia: 30.11.2020 r.