wcag
Przejdź do treści
wcag

Kompletne opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ 7 i typ 8 projektu (RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20)

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Kompletne opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ 7 i typ 8 projektu (RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20)

40/ZP/2020/Z

18.12.2020

Zaproszenie do składania ofert 40ZP2020P

Załącznik nr 1 Formularz oferty 40ZP2020Z

Załącznik nr 2 wykaz usług 40ZP2020Z

Załącznik nr 3 wzór umowy 40ZP2020Z

Odpowiedź na zapytanie 40ZP2020Z