wcag
Przejdź do treści
wcag

Postępowania do 30.000 Euro

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

1

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa IT i systemu informatycznego w Szpitalu w Pilchowicach

41/ZP/2020

23.12.2020

Kompletne opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3 poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ 7 i typ 8 projektu (RPSL.08.03.02-IZ.01-24-389/20)

40/ZP/2020/Z

18.12.2020

Dostawy materiałów biurowych - eksploatacyjnych

39/ZP/2020/P

15.12.2020

Rozeznanie rynku - Szkolenia personelu w ramach Programu DOSTĘPNOŚĆ PLUS

21.04.2020

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu w Pilchowicach - postępowanie II

11/ZP/2020/Z

20.04.2020

Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Szpitalu w Pilchowicach

09/ZP/2020/Z

30.03.2020 r.

Przeprowadzenia audytu recertyfikującego zgodnie z normą ISO 9001:2015 wraz z przeprowadzeniem dwóch audytów w nadzorze.

08/ZP/2020/Z

23.03.2020r

Usługi prania bielizny szpitalnej i roboczej dla Szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2020/Z

19.03.2020

Przygotowanie kompletnej dokumentacji i wniosku dofinansowania w ramach: RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 i Programu Ministerstwa Zdrowia Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

07/ZP/2020/Z

04.03.2020 rok

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala w Pilchowicach

04/ZP/2020/Z

27.02.2020 r.

Dostawy materiałów biurowych - eksploatacyjnych

01/ZP/2020

24.01.2020r.

Dostawę, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń oraz oprogramowania dla pracowni RTG

03/ZP/2019

11.10.2019

Badanie sprawozdania finansowego Szpitala Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach za 2019 i 2020r.

14/ZP/2019

5.08.2019r.

Zakup spirometru przenośnego dla Szpitala w Pilchowicach

13/ZP/2019

12.06.2019

Zakup wirówki dla Laboratorium Szpitala w Pilchowicach

07/ZP/2019

4.06.2019r.

Usługi prania bielizny szpitalnej i roboczej dla Szpitala w Pilchowicach

06/ZP/2019

11.04.2019r.

Dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych

08/ZP/2019

15.02.2019r.