wcag
Przejdź do treści
wcag

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Udostępnienie indywidualnej dokumentacji medycznej:

 

1) w świetle art. 28 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta udostępnienie pacjentowi dokumentacji medycznej po raz pierwszy jest nieodpłatne;

2) za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłatę, określoną w art. 29 ww. ustawy tj. 35 gr za kopię jednej strony. Szpital nie pobierania od pacjentów dodatkowych opłat  za przygotowanie dokumentacji medycznej do udostępnienia (np. opłaty „manipulacyjnej” lub „administracyjnej”);

3) Szpital pobrania opłatę związanej z wysyłką dokumentacji pocztą. Opłata ta jest odpowiednio obliczona zgodnie z cennikiem operatora pocztowego;

4) wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być zgłoszony pisemnie, a także ustnie. Jeżeli jest składany pisemnie wówczas pacjenta może skorzystać ze wzoru zamieszczonego w załączniku;

5) Szpital udostępnia dokumentację medyczną osobie posiadającej upoważnienie od pacjenta złożone w również innym podmiocie, jeżeli przedstawione upoważnienie nie obejmowało jedynie konkretnego podmiotu, w którym zostało złożone.

 

Wniosek o wydanie_wgląd do dokumentacji medycznej

OŚWIADCZENIE PACJENTA- UPOWAŻNIENIE DO DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

OŚWIADCZENIE PACJENTA- UPOWAŻNIENIE DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA ORAZ UDZIELANYCH ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH