wcag
Przejdź do treści
wcag

Wypis ze szpitala

Wypisanie pacjenta ze Szpitala następuje, gdy:

  • stan jego zdrowia nie wymaga dalszego leczenia i pobytu w Szpitalu,
  • pacjent, jego opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala na własne ryzyko,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza zasady zawarte w Regulaminie Organizacyjno Porządkowym, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób.

Wypisy odbywają się w godz. 12.00 – 13.00. Chory otrzymuje kartę wypisową, recepty. Informowany jest o dalszym postępowaniu oraz możliwości badań kontrolnych.
Jeżeli rodzina, opiekun ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbierają pacjenta ze Szpitala w wyznaczonym terminie, wówczas Szpital zawiadamia o tym organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta i organizuje, na koszt gminy, przewiezienie pacjenta do miejsca zamieszkania. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, a który nie wyraża zgody na wypisanie ze Szpitala, ponosi koszty pobytu w Szpitalu od tego momentu, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, określonych w odrębnych przepisach. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szpitala na wniosek Kierownika Oddziału. Zwłoki pacjenta zmarłego w szpitalu mogą być poddane badaniu pośmiertnemu nie wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu, chyba, że za życia pacjent wyraził sprzeciw lub uczynił to jego przedstawiciel ustawowy, z wyjątkiem:
sytuacji określonych w Kodeksie Postępowania Karnego,
sytuacji gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
gdy zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do Szpitala,
w sytuacjach określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

Zwłoki, do chwili wydania bliskim w celu pochówku, przechowuje się w chłodni Szpitala. Wydanie zwłok następuje, zgodnie z decyzją Rodziny, na podstawie pisemnego zlecenia zawierającego nazwę wybranego Zakładu Pogrzebowego.