wcag
Przejdź do treści
wcag

Fundusze europejskie

Plakat promocyjny_wzór_25.01.2022

Raport z audytu wstępnego_1 Raport z dostępności cyfrowej_2

 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach  jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 1 804 692, 52 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie: 283 697,67 zł i budżetu środków europejskich w kwocie: 1 520 994,85 zł.

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

 

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła korzystać z udzielanych przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej w sposób dostępny, bezpieczny i bezkolizyjny. Celem głównym projektu jest  zwiększenie dostępności do Szpitala i usług w nim świadczonych wszystkim potrzebującym, wzrost jakości udzielanych świadczeń oraz poprawa funkcjonowania placówki w zakresie komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach. Cel zostanie osiągnięty poprzez wzajemnie się uzupełniające działania, podejmowane w projekcie w sposób wieloaspektowy. Dzięki realizacji projektu w sposób znaczący zostanie podniesiona dostępność i jakość usług względem stanu obecnego w zakresie sposobu komunikacji i realizacji świadczeń. Zakres projektu  obejmuje oprócz zniesienia barier architektonicznych wokół budynku, i łazienkach dla chorych, miejscach ogólnodostępnych tj. w przestrzeni rejestracji ułatwiających poruszanie się (miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, zamontowanie biletomatu, rozsuwane drzwi wejściowe), komunikowanie (info-kiosk, szkolenia, ikonogramy, tablica informacyjna z planem szpitala),  poprzez działania projakościowe w zakresie użytkowania infrastruktury podczas pobytu w placówce i procesu leczenia (zakup dodatkowego sprzętu medycznego dla osób ze specjalnymi potrzebami, zakup urządzeń monitorujących, wzywających, sprzętów codziennego użytku medycznego o zwiększonej nośności (krzesła, kozetki, łóżka, pionizatory, podnośniki  etc.), sprzętu medycznego do prowadzenia badań w sposób mobilny dostosowany do potrzeb pacjentów  (np.: aparat EKG, USG, kapnograf).

Planowane efekty projektu:

 • podniesienie jakości usług zdrowotnych dla pacjentów z niepełnosprawnościami;
 • zniwelowanie barier architektonicznych;
 • podniesienie dojrzałości cyfrowej w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • stworzenie/zoptymalizowanie systemów IT uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami;
 • wzrost kompetencji interpersonalnych oraz podniesienie poziomu świadomości kadry medycznej i niemedycznej, w zakresie właściwej komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami;
 • poprawa procedur w celu ułatwienia obsługi pacjentów z niepełnosprawnościami.

 

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Raport z audytu wstępnego.

Raport z audytu wstępnego_1

Raport z dostępności cyfrowej_2

 

 

 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych realizuje projekt pt.: Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 1 760 066,70 PLN.  Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą:  1 746 162,15 PLN, w tym:

a) współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 1 484 237,82 PLN,

b) wkład własny w wysokości 261 924,33 PLN.

 Realizacja projektu obejmuje okres od 25 maja 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dzięki temu dofinansowaniu pacjenci i personel będą mogli uzyskać wzrost poziomu rozwoju i jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.

Projekt polega na wdrożeniu dziesięciu e-usług których odbiorcami będą pacjenci, podmioty współpracujące oraz personel Szpitala.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej z innymi podmiotami oraz do mobilnego wykorzystania e-usług. Efektem realizacji projektu będzie:

 • Wzrost wykorzystania e-usług publicznych w obszarze zdrowia przez społeczeństwo,
 • Ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta,
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego,
 • Poprawa jakości i dostępności do wysokiej jakości usług publicznych,
 • Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

W wyniku realizacji projektu Szpital jest zobowiązany do osiągnięcia : wskaźników produktu, wskaźników rezultatu, wskaźników rezultatu w zakresie zatrudnienia.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dostępnych jest na stronie internetowej  https://rpo.slaskie.pl

 

 

W ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego jako niezbędne działanie do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” (POIS.09.02.00-00-0187/20) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach otrzymał od Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia Kardiomonitor Biolight Q7 z modułami z wbudowanym IBP o wartości 21 728,15 zł brutto.

 

Otrzymany sprzęt będzie wykorzystany w związku z przeciwdziałaniem dynamicznemu rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w Polsce ze względu na stan epidemii, który został wprowadzony od dnia 20 marca 2020 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.