wcag
Przejdź do treści
wcag

Podstawy prawne

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i ma status osoby prawnej.

27.08.1998r.– wpis do rejestru sądowego, prowadzonego dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.
08.11.2001r.– wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (KRS 0000050139).
27.08.1998r.– wpis do Rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Śląskiego

Organem założycielskim (właścicielem) jest Samorząd Województwa Śląskiego.

Rodzaj działalności leczniczej

Szpital prowadzi działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w następujących rodzajach:

 • Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

Szpital realizuje następujące zakresy świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
  • poradnia chorób płuc
  • zespół długoterminowej opieki dla pacjentów wentylowanym mechanicznie
 • Leczenie szpitalne:
  • hospitalizacja pulmonologiczna
  • hospitalizacja z chemioterapią
  • hospitalizacja z programem lekowym
 • Rehabilitacja lecznicza:
  • rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych
 • Świadczenia odrębnie kontraktowane:
  • domowe leczenie tlenem
 • Świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne
  • Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Wewnętrzne dokumenty regulujące działalność Szpitala: 

 • Statut Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
 • Regulamin organizacyjny

Najważniejsze akty prawne – ustawy:

 • o działalności leczniczej
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • o finansach publicznych
 • RODO
 • o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta