wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy: Opiekun medyczny

Oferta pracy: Opiekun medyczny

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach zatrudni opiekuna medycznego.

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

W zakresie zadań realizowanych przez opiekuna medycznego będzie:

 • Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • Udzielanie pomocy osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • Współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia;
 • Stwarzanie odpowiednich warunków adaptacji pacjentów do pobytu w szpitalu, w tym zapoznanie z obowiązującymi regulaminami oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa    pacjentom hospitalizowanym;
 • Prawidłowe dokumentowanie zrealizowanych czynności;
 • Przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki;
 • Nadzór nad rzeczami pacjentów oddanymi do depozytu.
 • Wymagania niezbędne:
  • Kwalifikacje zawodowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2021 poz. 2359 z późn. zm.)
  • Samodzielność, odpowiedzialność, spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, dokładność, staranność, umiejętność analizy sytuacji oraz odporność na stres,
  • Umiejętność samodzielnej pracy,
  •  Spostrzegawczość, cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, dokładność, staranność, umiejętność analizy sytuacji oraz odporność na stres.

   Oferujemy:

   – Umowę o pracę w wymiarze pełnego  etatu,

   – Wynagrodzenie zależne od posiadanych umiejętności i kwalifikacji,

   – Przyjazną atmosferę pracy,

   – Wsparcie przełożonych i zespołu.

   Składanie dokumentów aplikacyjnych Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów na adres:  Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31 (sekretariat dyrektora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl lub osobiście.

   Wymagane dokumenty:

   • podpisany list motywacyjny i CV;
   • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
   • dokumenty potwierdzające staż pracy: kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
   • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba z niepełnosprawnością – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
   • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy, w celu prowadzenia rekrutacji;
   • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji.

   Pozostałe informacje:

   Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Sekretariat Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o wynikach naboru.

   Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach udostępnia dokumenty   aplikacyjne do odbioru własnego przez kandydatów w terminie do 1 miesiąca od daty  wyboru  kandydata  do  zatrudnienia  w  danym  Dokumenty nieodebrane podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

   Prosimy przesłać CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
   Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji dołącz poniższą zgodę:
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.