wcag
Przejdź do treści
wcag

Oferta pracy: Specjalista w dziale kadr i płac

Oferta pracy: Specjalista w dziale kadr i płac

Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach zatrudni Specjalistę w  dziale kadr i płac

w pełnym wymiarze czasu pracy

liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Zakres wykonywanych zadań :

 • Koordynowanie i realizacja wszystkich działań związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, tj.: gromadzenie dokumentów od osób ubiegających się o zatrudnienie, sporządzanie dokumentów dotyczących zatrudnienia pracowników oraz ustania stosunków pracy (umowy o pracę, warunki zatrudnienia, umowy o odpowiedzialności materialnej, aneksy dotyczące zatrudnienia, zmiany uposażeń, porozumienia, wypowiedzenia, świadectwa pracy, itd.).
 • Prowadzenie akt osobowych poszczególnych pracowników i ich bieżąca aktualizacja.
 • Organizowanie procesu rekrutacji nowych pracowników, sprawowanie nadzoru nad weryfikowaniem aplikacji.
 • Prowadzenie ocen pracowniczych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym obsługa następujących programów:
 • programu rejestracji czasu pracy (tzw. listy obecności),
 • programu kadrowo – płacowego (tzw. grafiki/harmonogramy).
 • Miesięczne rozliczanie ewidencji czasu pracy oraz przygotowanie wszystkich danych do sporządzenia listy płac.
 • Sporządzanie list płac w programie kadrowo – płacowym.
 • Przygotowywanie umów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 • Przygotowywanie umów dla wolontariuszy realizujących świadczenia na rzecz Szpitala.
 • Przygotowywanie umów cywilno-prawnych z pracownikami własnymi oraz z osobami z zewnątrz (kontrakty, umowy zlecenia, umowy o dzieło, itp.).
 • Tworzenie planu zatrudnienia oraz jego korekt.
 • Nadzór wykorzystania urlopów pracowniczych w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
 • Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z zapewnieniem pracownikom opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy a w szczególności:
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie zgodnie z obowiązującymi przepisami, wypisywanie skierowań,
 • kontrola upływu terminów zdolności do pracy zatrudnionych pracowników.
 • Koordynowanie spraw związanych ze szkoleniami BHP, kontrola ważności szkoleń.
 • Prowadzenie ewidencji szkoleń pracowniczych.
 • Nadzór nad prawidłowym przygotowaniem dokumentów i załatwianiem spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
 • Wystawianie zaświadczeń związanych ze stosunkiem pracy; aktualnie zatrudnionych oraz byłych pracowników.
 • Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy i firmami organizującymi szkolenia pracownicze.
 • Przygotowywanie dla Dyrekcji Szpitala wniosków i dokumentów dotyczących przyjęć do pracy, awansów, nagród, przeniesień, kar i zwolnień pracowników.
 • Czynny udział w przeprowadzanych kontrolach zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, koordynowanie oraz wykonywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
 • Prowadzenie sprawozdawczości dla potrzeb:
 • Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Urzędu Marszałkowskiego,
 • PIP, OIPiP, ŚIL.
 • Opracowywanie i aktualizacja dokumentów organizacyjnych Szpitala, w tym wymaganych przepisami prawa regulaminów, instrukcji ogólnozakładowych, a także innych aktów wewnętrznych określających strukturę i zasady działania Szpitala oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.
 • Udział w przygotowywaniu i opiniowaniu zarządzeń Dyrekcji Szpitala oraz innych dokumentów w zakresie dotyczącym spraw pracowniczych oraz przestrzegania przepisów prawa pracy.
 • Pełna obsługa programu Płatnik i PUE – ZUS.
 • Obsługa potrąceń PPK.
 • Sporządzanie i wysyłanie wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników i zleceniobiorców, a także tworzenie korekt rozliczeniowych.
 • Prowadzenie Portalu Potencjału Personelu Narodowego Funduszu Zdrowia:
 • wprowadzanie personelu,
 • wprowadzanie wszelkich zmian dotyczących danych osobowych osób zatrudnionych w Szpitalu,
 • wprowadzanie wszelkich zmian dotyczących harmonogramu pracy personelu.
 • Przygotowywanie danych dotyczących kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ w zakresie Portalu Potencjału Personelu.
 • Kontrola przestrzegania ustalonego porządku i czasu pracy we wszystkich komórkach organizacyjnych Szpitala.
 • Archiwizacja dokumentacji kadrowej.
 • Analizowanie i sygnalizowanie potrzeby tworzenia wewnętrznych aktów prawnych w zakresie prawa pracy, jak też dostrzeżonych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy.
 • Bieżące zaznajamianie się ze zmianami Kodeksu pracy i innymi przepisami prawa dotyczącymi spraw pracowniczych.
 • Współdziałanie z Dyrekcją Szpitala przy prowadzeniu racjonalnej polityki personalnej.

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie średnie/wyższe,

– znajomość przepisów w zakresie prawa pracy i czasu pracy,

– minimum 3 letni staż pracy, w tym 1 rok doświadczenia zawodowego (mile widziane  i preferowane doświadczenie w  ochronie zdrowia) w komórkach kadr i płac,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

– niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe,

– znajomość obsługi komputera.

Wymagania dodatkowe:

– praktyczna znajomość zagadnień związanych z organizacją pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowo – płacowej oraz rozliczania czasu pracy,

– orientacja na cele i wysoka świadomość fachowa połączona z wysoką etyką zawodową,

– rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz doskonała współpraca w zespole.

Składanie dokumentów aplikacyjnych

Kandydat jest zobowiązany do złożenia wyłącznie dokumentów wymaganych w treści ogłoszenia o naborze na adres:  Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Dworcowa 31 (sekretariat dyrektora) lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

szpital@szpital-pilchowice.pl

Wymagane dokumenty:

 • podpisany list motywacyjny i CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy: kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba z niepełnosprawnością – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dobrowolnie podanych w ofercie pracy, innych niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy, w celu prowadzenia rekrutacji;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przy procesie rekrutacji

Pozostałe informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Sekretariat Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o wynikach naboru.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach udostępnia dokumenty   aplikacyjne do odbioru własnego przez kandydatów w terminie do 1 miesiąca od daty  wyboru  kandydata  do  zatrudnienia  w  danym  Dokumenty nieodebrane podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy przesłać CV wraz z listem motywacyjnym i zgodą na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Szpital Chorób Płuc im .Św. Józefa w Pilchowicach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędnym wymogiem dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora. Aby wycofać zgodę, wystarczy wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
Jeśli chcesz abyśmy zachowali Twoje CV dla potrzeb kolejnych rekrutacji dołącz poniższą zgodę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych przeze mnie w przesyłanych dokumentach aplikacyjnych także dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.