wcag
Przejdź do treści
wcag

Dostawa i montaż pętli indukcyjnych w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. „Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Dostawa i montaż pętli indukcyjnych w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. "Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach"

11/ZP/2022/Z

2022-06-01 do godz. 12:00.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.