wcag
Przejdź do treści
wcag

Zadanie 1 – Wykonanie instalacji przyzywowej Zadanie 2 – wyposażenie stanowisk łóżkowych w panele przyłóżkowe w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”.

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zadanie 1 - Wykonanie instalacji przyzywowej Zadanie 2 - wyposażenie stanowisk łóżkowych w panele przyłóżkowe w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach w ramach powierzenia Grantu (Dostępność Plus dla zdrowia nr POWR.05.02.00-00-0044/18, działanie 5.2, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) na realizację przedsięwzięcia pn. Eliminacja barier dla osób z niepełnosprawnościami w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach”.

16/ZP/2022/Z

04.07.2022

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – SOPZ – panele przyłóżkowe

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – SOPZ instalacja przyzywowa

Załącznik nr 5 do Zaproszenia – Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia

Odpowiedzi na zapytania

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert