wcag
Przejdź do treści
wcag

Zaproszenia do składania ofert na: Zadanie nr 1 – Montaż klimatyzacji Zadanie nr 2 – Montaż systemu SSWIN Zadanie nr 3 – Montaż drzwi antywłamaniowych w budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach”.

Lp. Nazwa zadania Nr sprawy Data otwarcia

Zaproszenia do składania ofert na:
Zadanie nr 1 - Montaż klimatyzacji
Zadanie nr 2 - Montaż systemu SSWIN
Zadanie nr 3 - Montaż drzwi antywłamaniowych
w budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach w ramach powierzenia Grantu Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych, na realizację przedsięwzięcia pn. "Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach".

08/ZP/2022/Z

1. Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój: sekretariat Szpitala w Pilchowicach w zamkniętej kopercie opisanej „Oferta do Zaproszenia do składania ofert – Znak sprawy: 08/ZP/20222/Z, albo drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@szpital-pilchowice.pl w terminie do dnia 2022-05-12 do godz. 12:00.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – wzór umowy

Załącznik nr 3 do Zaproszenia – KLIMATYZACJA

Załącznik nr 4 do Zaproszenia – SYSTEM SYGNALIZACJI

Załącznik nr 5 do Zaproszenia – DRZWI

Załącznik nr 6 – oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 7 do Zaproszenia – Projekt budowlany rysunki

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty