wcag
Przejdź do treści
wcag

Odwiedziny

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SZPITALU CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA

W PILCHOWICACH W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

1) W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, wizyty osób odwiedzających mogą zostać czasowo ograniczone bądź też wstrzymane.

2) Ograniczenie lub wstrzymanie odwiedzin następuje w drodze decyzji Dyrektora Szpitala wydanej w formie pisemnej zawierającej uzasadnienie oraz termin trwania ograniczeń. Dodatkowo, stosowna informacja o ograniczeniu możliwości kontaktu z chorymi, zostaje powszechnie oraz wyraźnie ogłoszona poprzez: wywieszenie komunikatu na drzwiach wejściowych do niniejszego podmiotu leczniczego oraz udostępnienie informacji na stronie internetowej Szpitala.

3) Istnieją jednak przesłanki warunkujące możliwość odbycia odwiedzin w czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego tj.:

   • stan terminalny pacjenta;
   • stan zagrożenia życia pacjenta;
   • silna potrzeba emocjonalna wykazana przez pacjenta.

4) W czasie zagrożenia epidemiologicznego zgodę na odwiedziny wyraża Kierownik Oddziału lub lekarz prowadzący, a w przypadku ich nieobecności lekarz dyżurny, każdorazowo przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego.

5) Odwiedziny w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach odbywają się w terminie wyznaczonym przez Kierownika Oddziału lub lekarza prowadzącego, a w przypadku ich nieobecności przez lekarza dyżurnego.

6) Odwiedziny odbywają się w obecności Pielęgniarki Epidemiologicznej lub innej pielęgniarki wyznaczonej przez Pielęgniarkę Oddziałową, każdorazowo po poinformowaniu Pielęgniarki Epidemiologicznej, a poza godzinami jej pracy oraz w dni wolne od pracy przy obecności pielęgniarki z danego oddziału, w którym odbywają się odwiedziny.

7) W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 16 roku życia, dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy pacjent przebywa w sali wieloosobowej.

8) Odwiedziny nie mogą zakłócać toku pracy oddziału oraz negatywnie wpływać na warunki hospitalizacji pozostałych pacjentów Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.

9) Każda osoba, która uzyskała zgodę na odwiedziny ma obowiązek poddać się badaniu temperatury oraz udzieleniu wywiadu epidemiologicznego pracownikowi Izby Przyjęć.

10) Na prośbę pacjenta, prawo do jego odwiedzin może zostać ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

11) Do obowiązków osób odwiedzających należy: dokładne oczyszczenie obuwia (tj. wykorzystanie maty antybakteryjnej), dezynfekcja rąk (zaraz po wejściu na teren Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną oraz przed wyjściem ze Szpitala), wyposażenie się na czas pobytu w niniejszym podmiocie leczniczym w maseczkę, utrzymanie dystansu socjalnego (2 metry), bezwzględne stosowanie się do zaleceń personelu medycznego Szpitala, kulturalnego zachowywania się w czasie pobytu w jednostce, niezakłócania spokoju oraz pracy personelowi Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach oraz do stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.

12) Personel Szpitala ma prawo odmówić odwiedzin i/lub nakazać natychmiastowe opuszczenie podmiotu leczniczego osobom, u których widoczne są objawy chorobowe, w szczególności dotyczące chorób zakaźnych. W przypadku odmowy opuszczenia Szpitala przez osobę odwiedzającą, pracownicy w/w organizacji mają prawo do wezwania Policji.

13) Pozostałe kwestie dotyczące zasad oraz trybu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Chorób Płuc. im. Św. Józefa w Pilchowicach w czasie trwania zagrożenia epidemiologicznego pozostają zgodne z zapisami Regulaminu dla osób odwiedzających pacjentów (patrz zakładka STRFA PACJENTA à Odwiedziny).

Ponadto:

 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie kierownicy oddziałów, lekarze prowadzący.
 • Pielęgniarki mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.

REGULAMIN DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PACJENTÓW

 

„BĄDŹ PRZY MNIE”

wsparcie społeczne i duchowe

dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID- 19

 

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w ramach programu „Bądź przy mnie” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie umożliwia wszystkim pacjentom hospitalizowanym skorzystanie z bezpłatnych rozmów telefonicznych z osobami bliskimi.

Aparaty telefoniczne znajdują się w dyżurkach pielęgniarskich tj.:

 

 • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC Z ODCINKIEM ZAMKNIĘTYM LECZENIA GRUŹLICY:

Nr telefonu 724-229-416

 

 • ODDZIAŁ CHORÓB PŁUC Z ODCINKIEM OTWARTYM DIAGNOSTYKI I CHEMIOTERAPII NOWOTWORÓW:

Nr telefonu 724-229-419

 

 

W imieniu pacjentów Szpitala składamy serdeczne podziękowania dla PTODwM