Deklaracja dostępności Szpitala Chorób Płuc im.Św.Józefa w Pilchowicach

Szpital Chorób Płuc im.Św.Józefa w Pilchowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szpitala Chorób Płuc im.Św.Józefa w Pilchowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Abitom Tomasz Nidziński, 44-102 Gliwice, ul. Floriańska 27.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: DYREKTOR JOANNA NIESTRÓJ-OSTROWSKA.
 • E-mail: EMOSKWA@SZPITAL-PILCHOWICE.PL
 • Telefon: 532628563

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: DYREKTOR SZPITALA CHORÓB PŁUC IM.ŚW.JÓZEFA W PILCHOWICACH
 • Adres: ul. Dworcowa 31
  44-145 Pilchowice
 • E-mail: SZPITAL@SZPITAL-PILCHOWICE.PL
 • Telefon: (32) 331 99 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku, orientacji przestrzennej, miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Pacjenci i osoby towarzyszące korzystają z wejścia od ulicy Dworcowej.
Wejście lub wjazd odbywa się poprzez bramę ze szlabanem. Przed bramą po prawej stronie znajduje się tablica informacyjna z planem topograficznym Szpitala, a poniżej tablica tyflograficzna w języku Braille’a z planem dojazdu do Izby Przyjęć oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu szpitalnego są trzy takie miejsca parkingowe oraz jedno na parkingu szpitalnym. Są oznaczone kolorem niebieskim oraz tabliczką informującą o niepełnosprawności. Znajdują się obok placu manewrowego, gdzie istnieje możliwość swobodnego asystowania przy wysiadaniu z samochodu pacjenta z niepełnosprawnością ruchową. Izba przyjęć dysponuje do tego celu wózkami inwalidzkimi, chodzikami i balkonikami, a personel służy pomocą w razie potrzeby. Miejsca te przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych korzystających ze świadczeń w Izbie przyjęć lub poradniach specjalistycznych. Osoby hospitalizowane mają możliwość pozostawienia samochodu na parkingu oddalonego od wejścia do Szpitala o około 100 m, a trasa przejścia jest wolna od przeszkód architektonicznych. Drzwi do budynku są otwierane automatycznie za pomocą czujników ruchu oraz oznaczone poziomymi pasami koloru żółtego. Blat przy okienku Izby przyjęć jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku poprzez obniżoną wysokość blatu. Na Izbie przyjęć jest zamontowana pętla indukcyjna wzmacniająca siłę przekazu głosowego dla osób słabo słyszących.

Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów, wind i toalet.Dla osób niepełnosprawnych dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter Szpitala. Na każdym piętrze przy windzie znajdują się tablice tyflograficzne w języku Braille’a ułatwiające orientację przestrzenną na danej kondygnacji, również osobom niewidomym. Nad klamkami drzwi do pomieszczeń Szpitala znajdują się żółte tabliczki z numerami pokoju oraz opisem pomieszczenia w języku Braille’a. Korytarze są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością, nie posiadają progów. Na drzwiach przeciwpożarowych oddziałów zamontowano wideodomofony - za pomocą przycisku osoba niepełnosprawna wzywa pomoc w otwarciu ciężkich drzwi. W gabinetach badań i gabinetach zabiegowych oddziałów zamontowano pętle indukcyjne. Na wszystkich korytarzach i na centralnej klatce schodowej są zamontowane ergonomiczne poręcze. W środkowej, centralnej klatce schodowej wykonano wyróżnienia początku i końca wszystkich biegów schodowych, a na klatkach schodowych na piętrach i półpiętrach zamontowane zostały pola uwagi.

W budynku dla pacjentów i osób towarzyszących jest jedna winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, w której zastosowano system głosowej informacji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w części korytarza prowadzącego do pracowni RTG. Na korytarzu głównym na parterze znajduje się Infokiosk.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szpital wychodząc naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami udostępnia usługę tłumacza języka migowego w Szpitalu w procesie świadczenia usług medycznych. Dostęp do tej usługi możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00

Pacjenci zgłaszający się do Szpitala mają możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego ONLINE za pomocą komunikatora internetowego. W tym celu należy, po przybyciu do Szpitala, zgłosić chęć rozmowy z tłumaczem pracownikowi Naszej placówki lub zgłosić chęć/potrzebę skorzystania ze świadczenia z odpowiednim wyprzedzeniem.

W celu dokonania rezerwacji wizyty proszę wybrać najbardziej wygodny dla siebie sposób:
• e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl
• telefonicznie: 32 331 99 03 w godzinach 7:00-14:35
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• propozycję terminu,
• krótkie określenie sprawy,
• kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem terminu.

Usługi tłumacza języka migowego na rzecz naszych pacjentów świadczą pracownicy Polskiego Związku Głuchych – Oddziału Śląskiego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ponadto Szpital dysponuje następującymi udogodnieniami i usprawnieniami: wózki inwalidzkie o zwiększonej nośności, chodziki, balkoniki, wózek do transportu chorych w pozycji leżącej z barierkami zabezpieczającymi oraz elektryczną regulacją wysokości, poszerzona szerokość drzwi na salach chorych i w łazienkach oddziału rehabilitacji oddechowej, nowe bezpieczne i ergonomiczne łazienki i toalety na oddziale rehabilitacji wyposażone w pochwyty, kafle antypoślizgowe, systemy przyzywowe, krzesła kąpielowe o zwiększonej nośności, krzesła prysznicowe. Łóżka szpitalne o zwiększonej nośności z regulacją elektryczną położenia, panele przyłóżkowe z instalacją przyzywową, szafki przyłóżkowe z regulowanym podajnikiem na posiłki, fotele do badań i kozetki o podwyższonej nośności, krzesła bariatryczne, pionizator, podnośnik podłogowy.

Inne informacje i oświadczenia

Szpital nie ustaje w działaniach zwiększania dostępności budynku Szpitala jak i świadczeń w nim udzielanych na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.