Dokumentacja może być udostępniona:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie Szpitala;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (o ile zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie Twojego życia lub zdrowia);
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
  • na informatycznym nośniku danych.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może być zgłoszony pisemnie ,a także ustnie.


W świetle art. 28 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pierwszorazowe udostępnienie dokumentacji medycznej dla pacjenta jest bezpłatne, za każdą kolejną prośbę jest pobierana opłata zależna od formy udostępnienia (patrz cennik).


Dokumentacja może być również udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta podczas pobytu w szpitalu (patrz  Oświadczenie pacjenta upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej)


Szpital pobiera opłatę związaną z wysyłką dokumentacji pocztą tradycyjną. Opłata ta jest odpowiednio obliczona zgodnie z cennikiem operatora pocztowego.


Szpital udostępnia dokumentację medyczną osobie posiadającej upoważnienie od pacjenta złożone również w innym podmiocie, o ile przedstawione upoważnienie nie obejmowało jedynie tego konkretnego podmiotu, w którym zostało złożone.


Pacjencie!
Jeżeli chcesz przekazać nam dokumentację medyczną drogą mailową skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego. Dokumenty zawierające dane wrażliwe nie mogą być przesyłane na adres mailowy szpitala w sposób niezabezpieczony. Zapoznaj się z instrukcją obsługi, z której dowiesz się w jaki sposób zabezpieczyć
przekazywane dane.