Dział zamówień publicznych:

 • Odpowiada za organizację zamówień publicznych;
 • Prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zatwierdzonym przez Dyrektora Szpitala planem zakupów;
 • Sporządza dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym specyfikację warunków zamówienia;
 • Przeprowadza weryfikację opisu przedmiotu zamówienia;
 • Prowadzi Centralny Rejestr Zamówień Publicznych;
 • Publikuje ogłoszenia w zależności od wartości w Dzienniku Urzędowym UE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Szpitala;
 • Sporządza plan postępowań i aktualizacje oraz publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie Szpitala;
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego i jednolitego przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych, w tym udziela komórkom organizacyjnym informacji, co do trybów postępowań przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych;
 • Sporządza sprawozdania z zakresu zamówień publicznych;
 • Przechowuje dokumentację postępowania;
 • Przygotowuje w zakresie zamówień publicznych projekty zarządzeń;
 • Udziela pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych;
 • Weryfikuje prawidłowość i kompletność dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;
 • Przyjmuje i rejestruje zgłaszane przez komórki organizacyjne wnioski o zakup usług, dostaw i robót budowlanych;
 • Współdziała z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UZP;
 • Nadzoruje poprawność innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi;
 • Opracowuje projekty umów o zamówienie publiczne;
 • Pilotuje zawieranie umów oraz aneksów do umów w zakresie zamówień publicznych oraz świadczeń medycznych, z wyłączeniem umów z zakresu prawa pracy;
 • Opracowuje dokumentację i bierze udział w przeprowadzeniu postępowania w zakresie konkursów na udzielanie świadczeń medycznych;
 • Prowadzi i przygotowuje postępowania w przedmiocie sprzedaży aktywów trwałych Szpitala;

 

Dane kontaktowe:

tel. 32 331 99 72, e-mail: przetargi@szpital-pilchowice.pl