• Dodatkowe opcje
    • * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Historia

Szpital mieści się w budynku wybudowanym w 1814 r. i przeznaczonym pierwotnie na klasztor. Fundatorem był Antoni Wenzel z Rybnika a wykonawcą jego testamentu hrabia Węgierski.

1814

Początkowo były tylko 24 łóżka. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych XIX wieku nadworny lekarz księcia raciborskiego J.Roger powiększył szpital do 50 łóżek (obecnie szpital liczy 105 łóżek) i dobudował kaplicę. Nad ołtarzem kaplicy umieszczono obraz Św. Anny, dar papieża Piusa IX pochodzący ze zbiorów watykańskich. W 1879 r. dobudowano boczne skrzydła i portal z figurą Św. Józefa, postawiono kamienny krzyż naprzeciw frontowego wejścia.

1879

W końcu XIX wieku w klasztorze spędził swe ostatnie lata ksiądz Konstanty Damrot, śląski pisarz, poeta i nauczyciel. Zmarł na gruźlicę w 1895 r. i został pochowany na pobliskim cmentarzu.

1895

W 1952 r. klasztor został przekazany władzom świeckim, Z przeznaczeniem na szpital przeciwgruźliczy.

1952

W okresie powojennym szpital funkcjonował w ramach zespołów opieki zdrowotnej, zmieniając wielokrotnie zarządców, którymi byli m.in. wójt gminy Pilchowice, ZOZ w Pyskowicach, Gliwicach, Knurowie. Oddalony ciągle od siedziby dyrekcji, podupadł w tym okresie dość znacznie zarówno w zakresie substancji szpitala jak i organizacji i dyscypliny pracy.

1960

Z dniem 1 listopada 1998 roku szpital wyodrębnił się ze struktur zespołu opieki zdrowotnej i rozpoczął samodzielne działanie. Od tej pory datuje się dynamiczny rozwój szpitala.

1998

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach 27 października 2008r. obchodził swoje dziesięciolecie samodzielnej działalności po odłączeniu się ze strukturorganizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (przedtem ZOZ Gliwice,jeszcze wcześniej ZOZ Pyskowice). Jubileusz ten był okazją do dokonania ocenydotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. W ciągu 10 latfunkcjonowania Szpital przeobraził się w nowoczesną, liczącą się w regionie placówkę.

2008

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach może poszczycić się dwuwiekową tradycją.W 2014 r. obchodził 200- lecie swojego istnienia.Długoletnia działalność Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach przekładasię na jakość świadczonych usług poprzez doświadczenie i tradycję. Jednocześnie staleudoskonalana jest infrastruktura Szpitala, sprzęt medyczny oraz techniki świadczenia usług medycznych.

2014