Szanowny Pacjencie!
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGOI RADY (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej „RODO” informujemy, iż: Administratorem Pani(a) Danych Osobowych jest


Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
Ul. Dworcowa 31, Pilchowice
Telefon: (32) 331-99-03
E-mail:szpital@szpital-pilchowice.pl
REGON: 276215293, Księga rejestrowa wojewody: 00000013979-W-24
Krajowy Rejestr Sądowy: 0000050139


Reprezentowany przez:
Dyrektor Szpitala: lek. med. Joanna Niestrój – Ostrowska
szpital@szpital-pilchowice.pl
Szpital przetwarza Pani(a) dane w celu realizacji zadań ustawowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani(a) praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się z wyznaczonym w Szpitalu Inspektorem ochrony danych:
Dawid Kaszuba
adres email: biuro@rodostar.pl lub iod@szpital-pilchowice.pl lub pisemnie na adres Szpitala (najlepiej z dopiskiem „RODO”).Tel: 604 997 161


Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania
Szpital przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Jesteście Państwo zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.


Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
 • Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679(RODO).
 • Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, na
 • podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
 • Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i d oraz
 • art. 9 ust. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców:

 • Administrator przekazuje dane osobowe zawarte w umowie upoważnionym podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności do:
 • Podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych.
 • Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym.
 • Osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej.
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.
 • Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • Szkołom wyższym lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 1318) wskazuje się: Art. 29. 1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację
medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono
 • świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 • 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy -dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 • Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086),stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy


Prawa, które przysługują
Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Profilowanie
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.