Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach informuje, że od 05.05.2023 r. rozpoczyna zmianę postaci archiwizowanej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych z postaci papierowej na postać elektroniczną (digitalizowaną).

 

Digitalizacja dokumentacji medycznej nastąpi poprzez sporządzenie jej odwzorowania cyfrowego i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę upoważnioną przez Szpital.

Dokument powstały w wyniku digitalizacji dokumentacji medycznej jest równoważny oryginałowi tego dokumentu.

 

Szpital informuje, że pacjenci, jego przedstawiciele ustawowi lub osoby upoważnione przez pacjentów, a po śmierci pacjenta także osoba bliska (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2-2b ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw) mają możliwość odbioru dokumentacji medycznej w postaci papierowej do dnia 06.05.2024 r.

 

Podstawa prawna: Art. 13b Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.2022.1555)