Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Dobra ergonomia podstawą zdrowia!"

Celem projektu w okresie jego realizacji tj. 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. jest eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka zdiagnozowanych na 44 stanowiskach pracy w Szpitalu zajmowanych przez 37 kobiet i 7mężczyzn.  zatrudnionych w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, poprawa ergonomii pracy oraz utrzymanie zatrudnienia osób będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności w wieku 50+.

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie [ osoby ]
Ogółem wartość docelowa: 18
Wartość docelowa – Kobiety: 13
Wartość docelowa – Mężczyźni: 5


Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:
Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie [osoby]
Ogółem wartość docelowa: 42
Wartość docelowa – Kobiety:35
Wartość docelowa – Mężczyźni: 7


Finansowanie projektu:
Wartość całkowita  418 125,00 zł
Koszty kwalifikowane  418 125,00 zł
Dofinansowanie  355 406,25 zł  (85,00%)
Wkład Funduszy Europejskich: 355 406,25 zł  (85,00%)


Główne korzyści wynikające z realizacji projektu:

  • Poprawa stanu zdrowia personelu medycznego;
  • Poprawa ergonomii i jakości pracy;
  • Wydłużenie okresu aktywności zawodowej;
  • Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług medycznych.