Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych realizuje projekt pt.:

Wdrożenie e-usług w obszarze zdrowia w Szpitalu Chorób Płuc im. Świętego Józefa w Pilchowicach.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 2 009 496,53 PLN. Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 1 964 139,46 PLN, w tym:

a) współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 1 669 518,54 PLN,

b) wkład własny w wysokości 339 977,99 PLN.

Realizacja projektu obejmuje okres od 25 maja 2021 r. do 03 lipca 2023 r.

Dzięki temu dofinansowaniu pacjenci i personel będą mogli uzyskać wzrost poziomu rozwoju i jakości e-usług publicznych w obszarze zdrowia oferowanych przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.

Projekt polega na wdrożeniu dziesięciu e-usług których odbiorcami będą pacjenci, podmioty współpracujące oraz personel Szpitala.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej z innymi podmiotami oraz do mobilnego wykorzystania e-usług. Efektem realizacji projektu będzie:

  • Wzrost wykorzystania e-usług publicznych w obszarze zdrowia przez społeczeństwo,
  • Ułatwienie dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta,
  • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa śląskiego,
  • Poprawa jakości i dostępności do wysokiej jakości usług publicznych,
  • Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

W wyniku realizacji projektu Szpital jest zobowiązany do osiągnięcia : wskaźników produktu, wskaźników rezultatu, wskaźników rezultatu w zakresie zatrudnienia.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dostępnych jest na stronie internetowej https://rpo.slaskie.pl